Provozní řád

Společnost Yoga World s.r.o., provozovatel Energy Studia, Hellichova 458/1, Praha, vydává tento provozní řád závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky Energy Studia.

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního centra. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci, cvičenci) Energy Studia povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. lektorem a osob personálu studia.
 2. Uživatelem (návštěvníkem, cvičencem) se stává každý, kdo vstupuje do Energy Studia.
 3. Návštěvníci mohou cvičit ve zdraví. Všichni návštěvníci odpovídají za svůj zdravotní stav.
 4. Uživatel (návštěvník, cvičenec) je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Energy Studia v plné výši.
 5. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení.
 6. Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém prostoru Energy Studia, odpovídají rodiče.
 7. Provozovatel (správce) neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků sportovního centra.
 8. Do prostoru Energy Studia (sálu) se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností. Návštěvník je rovněž povinen si případné vnesené věci odnést.
 9. Veškeré zařízení a plochy musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením (termostaty, vypínače, apod.).
 10. V Energy Studiu je přísně zakázáno: používání omamných látek, kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 11. V případě, že nelze poskytnout objednanou sportovní aktivitu z důvodu např. havárie, výpadek el. energie, chyba obsluhy, vyšší moc, má zákazník právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
 12. Šatní skříňka není trezor! Návštěvníci si svou přidělenou šatní skříňku pečlivě uzamknou klíčem – obdrženým u obsluhy na recepci a nenechávají v ní cennosti a hodnotné věci.
 13. V Energy Studiu je pro návštěvníky volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky využívány za těchto podmínek: dodržování pořádku a hygienických standardů.
 14. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými osobami z Energy Studia vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie

V Praze, 10.5.2010Přijímáme a akceptujeme

edenred
sodexo
benefit plus
Poskytujeme výhody a slevy na karty s věrnostním programem Sphere.